ءسۇيىنشى، قازاق! 8 جاسار قىزدارىڭىز شاحماتتان الەم چەمپيونى بولدى

75000647d352a6e46502794dead789ea
بالالار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى 18-31 -قازان ارالىعىندا گرۋزيانىڭ باتۋمي قالاسىندا ءوتتى. چەمپيوناتقا 66 ەلدەن 728 بالا قاتىستى.
ايشا زاكيروۆا 8 جاسكا دەيىنگى قىزدار (وسى كاتەگوريادا 85 بالا وينادى) اراسىندا 1 ورىن الىپ، الەم چەمپيونى اتاندى!
ايشانىڭ جەڭىسى تۋرالى ەلدەن ءسۇيىنشى سۇراپ جازعان ماقپال جۇماباي ەسىمدى الەۋمەت جەلى قولدانۋشىسى.   ول ءوز پاراقشاسىندا:

39a41f65b9f354b905e10e7e067b0b99
«دۇنيەنىڭ ءبىر بۇرىشىندا قازاقتىڭ كىشكەنتاي جۇلدىزى ايشا زاكيروۆا تاريح جاساپ جاتىر. ول شاحماتتان الەم چەمپيونى اتاندى! جاڭا عانا! جاتتىقتىرۋشىلارىمىز گرۋزيادان حابارلاسىپ جاتىر.  وتكەندە عانا بالاپان تۋرالى جازعان ەدىم، مىنە، تاعى دا ءسۇيىنشى جاڭالىقتى وزدەرىڭىزگە ءبىرىنشى بولىپ جەتكىزىپ وتىرمىن! مەن ءوز بالام وقىپ جۇرگەندىكتەن، بۇل شاحمات مەكتەبىنىڭ «شتاتتان تىس باسپا ءسوز حاتشىسىمىن » ءوزىن ءوزى سايلاپ العان. ەگەر جاپ- جاڭا چەمپيوننان سۇحبات العىلارىڭىز كەلسە، ماعان حابارلاسىڭىزدار ، بارىمەن بايلانىستىرىپ بەرەمىن! ءبىرازدان سوڭ ماراپاتتاۋ ءراسىمى! سۋرەتتەر بولادى. »  — دەپ جازعان.

دەرەككوز:
سۇراق- جاۋاپ