شىعىس قازاقستاندا 70 ءۇيدى سۋ باستى


بىرنەشە كۇن قاتارىنان تولاستاماي جاۋعان جاڭبىر شىعىس قازاقستاننىڭ 6 بىردەي (اياگوز، ءۇرجار، كۇرشىم، ۇلان، گلۋبوكوە، زايسان) اۋدانى مەن وبلىس ورتالىعى – وسكەمەن قالاسىنىڭ تۇرعىندارىن ابىگەرگە تۇسىرۋدە. بۇگىن اۋا- رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى وسكەمەن مەن ريددەر قالاسىندا ءبىرىنشى اۋىسىمداعى مەكتەپ وقۋشىلارى، 1-2 كۋرس ستۋدەنتتەرى ساباقتان بوساتىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ تاراتقان سوڭعى مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، وڭىردەگى سۋ كىرگەن ۇيلەردىڭ سانى 70-كە جەتكەن. اياگوز اۋدانىندا 40 ءۇي، وسكەمەندە 8 ءۇي جانە 27 اۋلا، ۇلان اۋدانىندا 2 ءۇي مەن 4 اۋلا، گلۋبوكوە اۋدانىندا 3 ءۇي مەن 53 اۋلا، كۇرشىم اۋدانىندا 42 اۋلا قارعىن سۋدىڭ قۇرساۋىندا قالعان. سۋ جايىلعان اۋدانداردا وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزداعى جولدار جابىلسا، تاۋلى اۋدانداردا كوشكىن ءقاۋپى بار. توتەنشە جاعداي، جەرگىلىكتى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، «وسكەمەن ءتارتىپ» ، «ۆودوكانال» ، شىعىس وڭىرلىك اەروۇتقىر قۇتقارۋ جاساعى وكىلدەرى 1440 قۇمقاپ توسەپ،000 13 تەكشە مەتر سۋ سورعىتقان.

ەرىگەن قار سۋىنىڭ جولعا شىعىپ كەتۋ وقيعاسى كۇرشىم، ۇلان، زايسان، ۇلان جانە ءۇرجار اۋداندارىندا تىركەلگەن. داعدارىس ورتالىعىنان قۇرىلعان 1000 ادامدىق اپاتتىق- قۇتقارۋ توبىنىڭ 536 وكىلى ءقازىر اپات سالدارىمەن كۇرەسۋدە. سونداي- اق، 137 تەحنيكا مەن 27 سۋ سورعى قۇرال جۇمىلدىرىلعان.

تاسقىن زاردابى اسىرەسە اياگوز قالاسىنىڭ تۇرعىندارىنا قيىنعا سوعىپ تۇر. 11 ناۋرىز اياگوز اۋدانى اكىمىنىڭ وكىمىمەن اياگوز قالاسى بويىنشا تابيعي سيپاتتاعى جەرگىلىكتى اۋقىمداعى توتەنشە جاعداي جاريالانعان بولاتىن. اۋداندىق ىشكى ساياسات ءبولىمى ماماندارى ەرىگەن قار مەن جاۋىن شاشىن سۋى 3 اۆتوكولىك، 5 جاياۋ جۇرگىنشى وتكەلى مەن 20-عا جۋىق ءۇيدى باسىپ قالعانىن، سۋ العان ۇيلەردەن 400 ادام (ونىڭ 30-ى بالا) ءقاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلىپ، اياگوز قالاسىنداعى قازاق مەكتەپ- ليتسەيىنە، №6 ورتا مەكتەپ- ينتەرناتقا جانە تۋىستارىنا ورنالاستىرىلعانىن حابارلاعان ەدى. بۇگىن اياگوز اۋداندىق توتەنشە جاعداي ءبولىمىنىڭ باسشىسى ج. قاليەۆپەن سويلەسكەنىمىزدە بۇل مالىمەتتەرگە ازداعان وزگەرىستەر ەنگەنىن بايقادىق. ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا 40 ءۇي مەن 100 اۋلا اپاتتى دەپ تانىلىپتى، 3 ءۇيدىڭ بىت- شىتى شىعىپ، تۇگى قالماعان كورىنەدى. ارنايى قۇرىلعان كوميسسيا وقيعا ورنىندا كەلگەن شىعىندى، بۇزىلعان، قيراعان ۇيلەر سانىن انىقتاپ جاتىر. «جۇمىس توبى ءقازىر ۇيلەردى ارالاپ، شىعىن كولەمىن انىقتاۋمەن شۇعىلدانۋدا. كوشىرىلگەن ادامدار جاتىن ورىنمەن، تاماقپەن قامتاماسىز ەتىلدى. اۋدانداعى اقساقالدار، جاستار، باسقا دا تۇرعىندار قولدان كەلگەن كومەكتەرىن كورسەتىپ جاتىر. قالاداعى «شوكولود» «بايتەرەك» دەگەن ءدامحانالاردا تەگىن تاماق ۇيىمداستىرىلعان» دەدى اياگوز اۋداندىق ىشكى ساياسات ءبولىمىنىڭ باسشىسى مەدەت مىرزىكەشوۆ.

بۇگىن وبلىس اكىمى دانيال احمەتوۆ وسكەمەندەگى سۋ باسقان شاعىن اۋدانداردى ارالاپ، تۇرعىندارىمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى تولىعىراق اقپاراتتى وقىرمان نازارىنا ۇسىناتىن بولامىز.

ازامات قاسىم،
«ەگەمەن قازاقستان»
شىعىس قازاقستان وبلىسى