مەكتەپ وقۋشىلارىنىڭ دەمالىسىن ۇيىمداستىرۋعا 4 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى – ساعاديەۆ

– ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا ق ر ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى ەرلان ساعاديەۆ جازعى كانيكۋلدا بالالاردىڭ دەمالىسىن، بوس ۋاقىتىن جانە ولاردى جۇمىسپەن قامتۋدى ۇيىمداستىرۋ جۇمىستارى بويىنشا ەسەپ بەردى،

دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«بيىل 1-11 – سىنىپ وقۋشىلارىنىڭ سانى 2 ميلليون 671 مىڭ بالانى قۇراپ وتىر. ولاردىڭ جازعى دەمالىسىن ۇيىمداستىرۋ ءۇشىن رەسپۋبليكادا 14 مىڭعا جۋىق دەنساۋلىق لاگەرلەرى مەن الاڭدار جۇمىس ىستەيدى. جازعى لاگەرلەر 1 ميلليون 655 بالانى، ياعني بارلىق وقۋشىلاردىڭ 61 پروتسەنتىن قامتي الادى. كانيكۋل كەزىندە قوسىمشا ساباقتار ۇيىمداستىرىلادى. ال دارىندى بالالار مەن الەۋمەتتىك جاعىنان از قامتىلعان وتباسىلاردىڭ بالالارىنىڭ جازعى دەمالىسىن ۇيىمداستىرۋعا جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردەن 4 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى ءبولىندى»، – دەيدى ساعاديەۆ.

ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، اعىمداعى جىلى الەۋمەتتىك جاعىنان از قامتىلعان بالالاردى تەگىن دەمالىسپەن قامتۋ كولەمى 84,8 پروتسەنتتى قۇراپ وتىر. ول – شامامەن 422 مىڭ بالا.

اۆتور: ارمان اسقاروۆ